kop producten

Algemene handelsvoorwaarden


§ 1 Toepassingsgebied en verweerclausule

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen en het verlenen van diensten door ons en alle daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen.

(2) Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden maken geen deel uit van het contract, ook al zijn ze bekend.

(3) De volgende algemene leverings- en servicevoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige contracten met ondernemers.

§ 2 Aanbieding en service, vrijblijvende informatie

(1) Onze publicaties over goederen en diensten vormen geen bindend aanbod.

(2) De bestelling van de klant is een bindend aanbod waaraan hij twee weken gebonden is. Wij zijn gerechtigd dit aanbod te aanvaarden door een orderbevestiging te sturen, maar ook door de bestelde goederen te leveren of de bestelde dienst te verlenen.

(3) Alle in de offerte vermelde informatie over kleuren, afmetingen en technische parameters zijn bij twijfel niet bindend. In geval van twijfel vertegenwoordigt de inhoud van constructietekeningen, afbeeldingen en gegevensbladen geen contractueel overeengekomen kwaliteit. Als ons aanbod een lijst van bepaalde diensten bevat, strekt onze prestatieverplichting zich in geval van twijfel alleen uit tot de diensten die in de lijst staan .

(4) In geval van twijfel zijn alle door ons opgegeven prijzen in euro's en exclusief btw. Bij twijfel gelden onze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijslijsten en uurtarieven. Aankomst en retour worden apart in rekening gebracht.

(5) Wij behouden ons alle rechten voor op alle tekeningen, plannen en berekeningsdocumenten die door ons voor de klant zijn gemaakt. Ze moeten vertrouwelijk worden behandeld en mogen niet zonder onze toestemming aan derden worden doorgegeven, openbaar toegankelijk worden gemaakt of worden gepubliceerd. Indien wij tekeningen en plannen maken met betrekking tot een nog niet geplaatste bestelling van de klant, ontvangt de klant de door ons gemaakte tekeningen en plannen alleen voor verder gebruik als hij ons een vergoeding betaalt van 5% van het brutobedrag van het aanbod.

§ 3 Vrijblijvend karakter van termijnen en data, deelprestaties

(1) Door ons opgegeven termijnen en data voor leveringen en diensten zijn niet bindend en niet bindend in geval van twijfel.

(2) Wij zijn gerechtigd deelleveringen en deeldiensten uit te voeren.

§ 4 Samenwerkingsacties van de klant

(1) De klant is verplicht ervoor te zorgen dat zijn specificaties voor ons werk en de inhoud van zijn bestelling niet in strijd zijn met wettelijke normen en officiële specificaties, in het bijzonder die van bouwrecht en privérechten van derden, en dat de nodige officiële vergunningen en goedkeuringen van derden worden verstrekt uitvoering van onze werkzaamheden.

(2) De klant is verplicht om tijdens de uitvoeringsperiode voor een ongehinderde toegang tot de bouwplaats te zorgen. Hij stelt ons op eigen kosten bouwplaatsstroom en bouwwater ter beschikking, alsmede mogelijkheden voor een correcte afvoer van afval en riool.

(3) De klant is verplicht om ons, voor zover nodig voor het verlenen van onze diensten, plannen en documenten te bezorgen, in het bijzonder met betrekking tot de bouwkundige en bouwkundige voorwaarden, en ons de hier vereiste informatie te verstrekken, in in het bijzonder met betrekking tot de bodemgesteldheid en de locatie van verleende lijnen en verbindingen.

(4) Op ons verzoek is de klant verplicht om binnen een redelijke termijn instructies te geven voor de uitvoering van de dienst, als zijn specificaties onvolledig of onjuist zijn en wij overeenkomstige zorgen aan hem hebben gemeld.

(5) Schendt de klant opzettelijk zijn in de leden 1 tot 4 vermelde verplichtingen of schiet hij tekort met de nakoming ervan, dan moet hij ons de ontstane schade, inclusief de kosten voor noodzakelijke tussentijdse opslag en de arbeidskosten van onze medewerkers, vergoeden. Indien hij ondanks het stellen van een redelijke respijttermijn of een waarschuwing van onze kant zijn verplichtingen door schuld niet nakomt, hebben wij het recht om het contract zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. De wettelijke bepalingen inzake acceptatieverzuim en aansprakelijkheid voor schade blijven onaangetast.

§ 5 Zekerheden

(1) Alle geleverde goederen en materialen blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald. Het is de klant niet toegestaan ​​de zaken die ons eigendom zijn met andere zaken te vermengen of te combineren, te verwerken of er legaal over te beschikken zonder onze voorafgaande toestemming. Wij verbinden ons er reeds toe deze goedkeuring te verlenen als de klant een redelijke zekerheid stelt ter hoogte van de prijs die van toepassing is op de betreffende artikelen.

(2) Als wij werkzaamheden aan een roerende zaak uitvoeren die door de klant ter beschikking zijn gesteld, wordt een wettelijk pandrecht gevestigd om onze aanspraak op betaling voor deze werkzaamheden aan deze zaak veilig te stellen.

§ 6 Betalingsvoorwaarden, verrekening, overdracht

(1) Het verlenen van betalingstermijnen, rabatten en contantkortingen vereist een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

(2) Verrekening met onze vorderingen is alleen toegestaan ​​met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen. De klant kan zijn retentierecht alleen uitoefenen als en voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

(3) De klant mag vorderingen en rechten die voortvloeien uit de contractuele relatie alleen cederen, aan derden overdragen, ook als zekerheid, of verpanden met onze schriftelijke toestemming.

§ 7 Risico-overgang bij verkoop

Bij de verkoop van goederen aan klanten die geen consument zijn, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen over wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd, in het geval van verzending wanneer de goederen aan de vervoerder worden overhandigd, in de geval van levering op afroep wanneer de klant de melding ontvangt dat de goederen klaar zijn voor verzending. Ook onze eigen medewerkers die belast zijn met verzending en transport worden aangemerkt als vervoerder.

§ 8 Beperking van garantie en aansprakelijkheid

(1) Wij geven geen garanties en garanderen geen speciale eigenschappen. In geval van twijfel wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor financiële steun uit openbare of particuliere fondsen, het toekennen van teruglevertarieven van nutsbedrijven met betrekking tot door ons geïnstalleerde, gewijzigde, gerepareerde of gerepareerde systemen, installaties en apparatuur of het bereiken van bepaalde technische grenswaarden.

(2) Voor het overige zijn de garantierechten gebaseerd op de wettelijke bepalingen. De klant die ondernemer is dient tevens de wettelijke handelsverplichtingen tot keuring en melding van gebreken in acht te nemen.

§ 9 Rechtskeuze en plaats van jurisdictie

(1) Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen overeenkomstig artikel 1, lid 1, is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het internationale kooprecht.

(2) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de plaatselijk verantwoordelijke voor 55411 Bingen verantwoordelijk voor alle toekomstige geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen de partijen in overeenstemming met sectie 1 lid 1 gewone rechtbanken van eerste aanleg als plaatselijk verantwoordelijke. Zin 1 geldt ook voor elke andere klant die, zonder consument te zijn in de Europese Unie, geen algemene bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland heeft, zijn woonplaats, statutaire zetel of gewone verblijfplaats buiten de Bondsrepubliek verhuist Republiek Duitsland na het sluiten van het contract of waarvan de woonplaats, statutaire zetel of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingediend.

§ 10 Gegevensbeschermingsverklaring

(1) Naam, bedrijfsnaam en rechtsvorm, adres van de klant en namen van zijn vertegenwoordigers worden door ons elektronisch opgeslagen en verwerkt voor het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen en voor het doen gelden van contractuele rechten en vorderingen. Bij klanten aan wie wij vooruitbetalingen doen, worden kredietwaardigheidsonderzoeken uitgevoerd bij kredietbureaus en worden incassogegevens aan hen doorgegeven, voor zover wettelijk toegestaan, bij het opstellen van het contract en tijdens de verdere uitvoering van het contract. Om te beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie verzamelen en gebruiken wij ook waarschijnlijkheidswaarden, waarvan de berekening onder andere adresgegevens omvat.

(2) Informatie over het telefoon- en faxnummer, e-mailadres en bankgegevens van de klant worden door ons alleen opgeslagen en gebruikt voor de in lid 1, zin 1 genoemde doeleinden.

Bingen am Rhein in juni 2017